صفحه اصلی > دبيرخانه شورايعالي توسعه صادرات غير نفتي 
 

 

دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور با هدف تنظیم خط مشی صادراتی کشور ، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، تصویب برنامه های بخش توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخش های مختلف اقتصادی، تصویب برنامه های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و سیاست های صادراتی دستگاه ها، سیاستگذاری ، هدایت و تشویق صادرکنندگان و انجام سایر وظایف مربوط تشکیل می شود.            

    شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
    کمیته کارشناسی و کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی کشور
    دبیرخانه شورا
    گزارشات تخصصی
 

مشخصات تماس: دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی - دبیرخانه شورا

تلفن: 22664065  نمابر:22662553