پايگاه اطلاعاتي رايزن بازرگاني ج.ا.ايران در كشور آفریقای جنوبی

  آشنايي با رايزن بازرگاني
  اطلاعات پايه
  گزارشات مطالعاتي
  قوانین و مقررات
  نمايشگاه ها
    هياتهاي تجاري و بازاريابي
    مناقصات
    موافقت نامه هاي تجاري و بازرگانی
    تجار و بازرگانان کشور هدف
    شرکتهای ایرانی فعال در کشور هدف
    كميسيون ، همايش و سمينار
    کتاب تعرفه های گمرکی
  پیوندهای مرتبط
 اتاقها و سازمانهای بازرگانی

بانکهای مهم آفریقای جنوبی

وزارتخانه ها و سازمانهای مهم

بیشتر ...

رایزن بازرگانی سابق و دبیر میز آفریقای جنوبی : دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی   تلفن: 22664011-22664010   نمابر: 22662566